opc_loader
Print deze pagina:
             VOORWAARDEN
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, reparaties en overeenkomsten van Mi-Scoot B.V. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mi-Scoot B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mi-Scoot B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Mi-Scoot B.V. zijn vrijblijvend en Mi-Scoot B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mi-Scoot B.V.. Mi-Scoot B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mi-Scoot B.V. dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per acceptgiro, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Mi-Scoot B.V. .
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Mi-Scoot B.V. bent u een bedrag van vijfentwintig euro (� 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Mi-Scoot B.V. haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Mi-Scoot B.V. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Mi-Scoot B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Mi-Scoot B.V. .

3.7 Indien u uw scooter aanbiedt voor reparatie dan dient u deze op te halen binnen 7 dagen nadat u gebeld bent dat deze voor u klaarstaat. Vanaf de achtste dag brengen wij u 5 euro per dag aan stallingskosten in rekening. Als uw scooter bij Mi-Scoot gestald is zonder reparatie om wat voor reden dan ook dan zullen de stallingskosten van 5 euro per dag na 14 dagen in rekening gebracht worden.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Mi-Scoot B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Mi-Scoot B.V. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Mi-Scoot B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Mi-Scoot B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Mi-Scoot B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mi-Scoot B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (8) werkdagen na aflevering aan Mi-Scoot B.V. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Mi-Scoot B.V. producten aan de afnemer levert, is Mi-Scoot B.V. nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Mi-Scoot B.V. ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. De geldende garantievoorwaarden per merk of product kunt u ten alle tijden kosteloos bij Mi-Scoot B.V. opvragen. Ieder merk kan verschillende garantievoorwaarden of termijnen hebben. Mi-Scoot B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgschade. Bij twijfel beslist de directie van Mi-Scoot B.V. 
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Mi-Scoot B.V. na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Mi-Scoot B.V. in behandeling te worden genomen. Er kan geen garantie gegeven worden op zelf gemonteerde of opvoer onderdelen. Scooters die zich niet aan het onderhoudsschema van Mi-Scoot B.V. houden of opgevoerd zijn kunnen ook worden uitgesloten van garantie, hierover beslist de directie van Mi-Scoot B.V. Op een reparatie zal 30 dagen garantie gegeven worden, vanaf de dag dat deze voor u klaarstaat. 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en bedrijfsnaam, dan wel tussen Mi-Scoot B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mi-Scoot B.V., is Mi-Scoot B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mi-Scoot B.V...

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mi-Scoot B.V. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mi-Scoot B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mi-Scoot B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Mi-Scoot B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is Mi-Scoot B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Mi-Scoot B.V. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Mi-Scoot B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mi-Scoot B.V. deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien ��n of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mi-Scoot B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mi-Scoot B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Mi-Scoot B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Kymco Flagship Store

Contact

Afbeeldingsresultaat voor maps logoOude Middenweg 241-d

        2491AH Den Haag 

        Stadsdeel Leidschenveen

Afbeeldingsresultaat voor telefoon logo 070-3175335

Afbeeldingsresultaat voor e-mail logo info@mi-scoot.nl

Openingstijden

 Maandag    13.00 - 18.00
 Dinsdag  09.00 - 18.00 
 Woensdag  09.00 - 18.00
 Donderdag              09.00 - 18.00
 Vrijdag  09.00 - 18.00 
 Zaterdag  09.30 - 17.00 
 Zondag  Gesloten
Nieuwe Artikelen
Scooterflex

Haal- en Brengservice

Mi-Scoot Haal en breng service