opc_loader

Algemene huurvoorwaarden

Voorwaarden voor gebruik van de scooter(s)

1:Huurder en/of bestuurder verklaren voorafgaande aan de huurperiode te hebben ontvangen, gelezen en begrepen alsmede akkoord te gaan met de Algemene Huurvoorwaarden van Mi-Scoot. Huurder en/of bestuurder verplicht zich ter controle vooraf te legitimeren met een geldige rijbevoegdheid. De huurder en/of bestuurder dient een minimumleeftijd te hebben van 16 jaar en in het bezit te zijn van een geldig bromfietsrijbewijs, motorrijbewijs en/of geldig Nederlands autorijbewijs.

2:Bij aflevering van de scooter worden mondeling enkele gebruikers- en

veiligheidsaspecten alsmede de werking van het voertuig doorgenomen.

De Gebruikersvoorwaarden en gebruikersafspraken alsmede alle door verhuurder gegeven instructies dienen direct, onverwijld en onverkort door de huurder danwel bestuurder te worden opgevolgd en uitgevoerd.

3:Bij vroegtijdige terugbezorging blijft de volledig overeengekomen huurprijs gelden. Inlevering dient te geschieden aan de oude middenweg 241d te Den Haag, tenzij anders overeengekomen.

Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen boetetoeslag van 

€ 15,00 euro per scooter per heel of gedeeltelijk verstreken uur. Het is niet mogelijk de scooter buiten openingstijden in te leveren. Als de winkel reeds gesloten is dan wordt de huurperiode verlengt tot de volgende ochtend.

4:Huurder danwel bestuurder dient zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels, verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde en tevens verantwoordelijke manier met het gehuurde om te gaan. Alle herstel- en/of reinigingskosten ten gevolge van het begaan van onverlaagde stoepranden, bospaden, onverharde danwel veldwegen worden direct in rekening gebracht. Het is verboden alcohol, drugs en/of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te gebruiken voorafgaande of tijdens het gebruik van de scooter.

5:Huurder zal als een goed beheerder de aan hem/haar verhuurde scooter onder zich houden. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend en/of gebleken misbruik onmiddellijk middels vroegtijdige terugvordering in te nemen, zonder het recht van huurder op enige restitutie van huurpenningen. De verhuurder heeft te allen tijde het recht om onder uitsluitend ter aan verhuurdersbeoordeling vallende (weers)omstandigheden zonder enige vergoeding de huurovereenkomst direct te annuleren of te beëindigen indien de veiligheid in gevaar dreigt te komen.

6:Betaling van de huur en de borg vindt plaats conform de geldende tarieven, vooraf aan ingebruikname van de scooter. De borg bedraagt per scooter € 150 en kan contant of per pin betaald worden. Het huurbedrag moet per pin betaald worden. 

Bij terugbezorging van de scooter wordt de borg als deze contant is betaald direct terugbetaald mits er geen schade of andere gebreken worden geconstateerd door verhuurder. Als de borg per pin betaald is dan zal deze binnen 3 werkdagen worden overgemaakt op de rekening van huurder.

7:Brengen en/of ophalen van de scooter(s) bij een hotel of andere locatie is mogelijk onder vooraf

overeengekomen plaats, tijdstip en tarief. Het tarief voor het vervoer wordt vooraf met de huurder

overeengekomen en dient vooraf voldaan te worden tenzij anders met de verhuurder overeen is gekomen. Indien huurder niet op het overeengekomen tijdstip op de afgesproken plaats aanwezig is om de scooter(s) in ontvangst te nemen wordt voor de wachttijd van de chauffeur een tarief van € 35,- per uur, of voor een evenredig deel hiervan, in rekening gebracht.

8:De scooter(s) wordt (worden) afgeleverd met een volle tank (Euro 95). De scooter(s) dient (dienen) met een volle tank te worden ingeleverd. Indien dit niet het geval is wordt €20,- per scooter in rekening

gebracht bij de huurder. Bij het tanken van verkeerde brandstof zijn de reparatiekosten €90 voor rekening van huurder.

9:Het huren van de scooter(s) geschiedt op eigen risico.

10:Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Voor eventuele kosten en / of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de scooter of bijrijder(s) daarvan mocht(ten) ontstaan, ten gevolge van enige schade en/ of defect en/ of verlies aan / cq van de scooter(s) met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid. 

11:Het is niet toegestaan het gehuurde, door de huurder, aan derden in gebruik of onderhuur af te staan danwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Ook tijdelijk overdragt is niet toegestaan!

12:Indien gedurende de huurovereenkomst danwel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt huurder hierbij verhuurder ‘Mi-Scoot’ om zonder enig recht op terugboeking deze kosten dan wel het verschuldigde bedrag ná de huurperiode middels deze machtiging af te schrijven van huurders onderstaande bank- of girorekening. Dit geschied via een eenmalige machtinging. Bij ondertekening van deze overeenkomst machtigd de huurder de verhuurder tot het bovenstaande. 

13:De scooter is WA verzekerd, uitsluitend op Nederlands grondgebied. Schade veroorzaakt aan derden is, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 9, verzekerd, uitgezonderd het eigen risico per gebeurtenis a 

€ 300,- . Inname van de scooter en/of borgstelling ontslaat de huurder niet van zijn verplichting tot schadeloosstelling van ontstane schade tijdens de huurperiode. Huurder danwel bestuurder is hierover geïnformeerd en gaat bij het aangaan van de huurovereenkomst derhalve akkoord met deze beperkte verzekeringsdekking met eigen risico en erkent derhalve aansprakelijk te zijn voor alle mogelijke ontstane schade aan de scooter ongeacht deze schade veroorzaakt is door nalatigheid, onachtzaamheid, schuld of opzet tijdens het gebruik van de scooter.

In geval van schade aan derden tijdens de huurperiode dient de huurder bij het retourneren van de scooter dit direct te melden aan de verhuurder. Is de huurperiode langer dan 24 uur dan dient de huurder de verhuurder dezelfde dag dat de schade aan derden veroorzaakt werd in kennis te stellen.

Bij retour scooter dient dan ook een Europees aanrijdingsformulier, door beide partijen ingevuld en

ondertekend, ingeleverd te worden bij verhuurder. Indien dit nagelaten wordt kan de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de gemaakte schade.

14:Huurder danwel bestuurder is verplicht om bij het stallen en parkeren de scooter altijd op stuurslot te zetten en te allen tijde aan het achterwiel te zekeren met het bijgeleverde Klasse-3 kettingslot . De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor een correcte/ volgens instructie bevestiging van de scooter aan een onlosmakelijk vast object (bijvoorbeeld lantaarnpaal of een boom). De scooter mag nooit onbeheerd danwel onbewaakt worden achtergelaten!

15:Huurder is aansprakelijk voor alle schade ontstaan door diefstal/vermissing/ verduistering en alle overige schade daaromheen. Huurder is verantwoordelijk voor schade hoe dan ook genaamd en hoe dan ook veroorzaakt, welke aan de gehuurde scooter is toegebracht of ontstaan ongeacht of deze schade het gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij diefstal/vermissing/verduistering is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de scooter. De schade door huurderving is daarbij niet inbegrepen. Bij het niet direct na het eerste gedane verzoek voldoen van de totale door Mi-Scoot geleden schade komen naast de kosten van de schade ook alle andere verhaalkosten, waaronder wettelijke rente, incassokosten, gerechtelijke alsook alle buitengerechtelijke kosten ten laste van de huurder.

16:De gehuurde scooter(s) kunnen bij aanvang van de verhuur worden verzekerd voor diefstal en casco-schade voor € 10 per 24 uur. ( ja / nee ). Het eigen risico is dan € 150 dit zal van de borg worden ingehouden bij schade of diefstal. Schade onder € 150 zal wel direct van de borg worden ingehouden. De diefstal verzekering is enkel van kracht als de scooter op slot gezet is met het bijgeleverde ART3 kettingslot. De huurder is verplicht om zelf aangifte te doen bij de politie op dezelfde dag van de constatering van verlies/diefstal van de scooter. Als deze verzekering niet wordt afgesloten is de huurder aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies/diefstal van de scooter(s), tegen bedragen die door de verhuurder naar redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld. De prijzen van deze onderdelen en montage zijn vastgelegd, en kunnen desgewenst worden getoond. De reparatie kan niet worden uitbesteed aan een andere firma of persoon dan de verhuurder.

17:Alle schade aan de scooter(s) of andere spullen van de verhuurder die ontstaat tijdens de huurperiode periode dat de scooter(s) in gebruik is (zijn) door de huurder, ongeacht hoe deze is veroorzaakt, toegebracht of ontstaan en ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden, is voor rekening van de huurder. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen vergoeden. Bij het niet (onmiddellijk) voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.

18:Voor het doorberekenen van ontvangen geldboetes ten gevolge van de door huurder en/of bestuurder begane overtredingen van verkeersvoorschriften gedurende de overeengekomen huurperiode berekent 

Mi-Scoot aan huurder alle extra administratiekosten door met een minimum van € 45,00 per boete/overtreding. Alle kosten ten behoeve van een schadetaxatie worden met een minimum van € 90,00 incl. btw(handelingskosten) per schade aan huurder in rekening gebracht.

19.Bij diefstal, verduistering of het niet terugbezorgen van de scooter(s) wordt onverwijld aangifte gedaan bij de politie. Tevens wordt aan de huurder de waarde van de scooter(s) in rekening gebracht het eerste jaar is de waarde van deze scooter(s) € 1700 per scooter. Vanaf de dertiende maand zal hier een afschrijving vanaf gaan van 1,5% per maand.

20:Bij een defect aan de scooter(s) dient de verhuurder telefonisch te worden ingelicht over de locatie waar men zicht bevindt en welk defect het betreft. Mocht verder rijden onmogelijk zijn, dan zal de verhuurder een vervangende scooter ter beschikking stellen, mits er een vervangende scooter beschikbaar is. Indien het defect is ontstaan buiten toedoen van de huurder en er geen vervangende scooter beschikbaar is, dan heeft de huurder recht op teruggaaf van dat deel van de huursom dat overeenkomt met de tijd dat hij/zij geen gebruik heeft kunnen maken van de scooter. 

Kymco Flagship Store

Contact

Afbeeldingsresultaat voor maps logoOude Middenweg 241-d

        2491AH Den Haag 

        Stadsdeel Leidschenveen

Afbeeldingsresultaat voor telefoon logo 070-3175335

Afbeeldingsresultaat voor e-mail logo info@mi-scoot.nl

Openingstijden

 Maandag    13.00 - 18.00
 Dinsdag  09.00 - 18.00 
 Woensdag  09.00 - 18.00
 Donderdag              09.00 - 18.00
 Vrijdag  09.00 - 18.00 
 Zaterdag  09.30 - 17.00 
 Zondag  Gesloten
Promotie
Nieuwe Artikelen
Scooterflex

Haal- en Brengservice

Mi-Scoot Haal en breng service